Všeobecné obchodní podmínky

1. Dohodnuté podmínky

1.1 Naše všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na obchodní transakce s podnikateli ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“). Naše nabídky a všechny dohody s námi se zakládají výhradně na následujících podmínkách. Za jejich přijetí se považuje zadání objednávky nebo nejpozději převzetí dodávky.

1.2 Tímto výslovně a s konečnou platností vznášíme námitky proti jakýmkoli odchylným podmínkám zákazníka, pokud jsme je výslovně písemně nepřijali. To platí zejména pro předpisy zákazníka týkající se zajištění kvality nebo jiná ustanovení, která zákazník zpřístupní písemně, online nebo jiným způsobem.
1.3 Naše podmínky se vztahují i na všechny budoucí transakce.

2. Přijetí objednávky

2.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, naše nabídky se mohou měnit.

2.2 Přijetí objednávky se uskuteční na základě našeho písemného potvrzení objednávky nebo ¬skutečným provedením dodávky.

3. Dodání, přepravní náklady, převod rizika

3.1 Dodávka se provádí ze závodu Anton Clemens s.r.o., IČO 28047125, CZ - 34901 Stříbro, Milíkov 42, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22703, zastoupena jednatelem Pavlem Bubou. V případě dodání jinou společností, kterou jsme pověřili výrobou zboží, se dodáním rozumí dodání z jejího příslušného místa podnikání, pokud se nachází v členském státě Evropské unie.

3.2 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je zadán příkaz k odběru.

3.3 Naše povinnost dodat zboží se považuje za splněnou v plném rozsahu a riziko přechází na zákazníka, jakmile je v případě objednávek na odběr zboží zákazníkovi oznámeno, že je zboží připraveno k odběru, a zákazník je v prodlení. V opačném případě přechází riziko na zákazníka okamžikem předání zboží spedici nebo dopravci, nejpozději však okamžikem, kdy zboží opustí náš dodací závod nebo sklad či jiné místo odeslání. To platí i v případě, že zboží doručujeme s úhradou přepravného. Přeprava je v každém případě na riziko zákazníka, a to i v případě transakcí FOB a CIF.

3.4 Pokud nedojde k výslovné dohodě o přepravní cestě a dopravním prostředku, provedeme výběr s náležitou péčí. Za uzavření dopravního a podobného pojištění odpovídá zákazník. V případě dodávek je zákazník povinen zajistit, aby vykládka mohla proběhnout bez prodlení. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za čekací hodiny a zpáteční dopravu.

3.5 Pokud je zboží připraveno k vyzvednutí a odeslání, jsme oprávněni stanovit zákazníkovi přiměřenou lhůtu pro převzetí. Pokud zboží nebude v této lhůtě převzato, jsme oprávněni zboží uskladnit a vyfakturovat na náklady zákazníka. Náhrada škody a další právní nároky zůstávají nedotčeny.

3.6 Pokud zákazník neodebere závazně objednané množství, jsme oprávněni, s výhradou našich dalších nároků, účtovat přirážky za nedostatek.

3.7 Přiměřené dílčí dodávky jsou přípustné.

3.8 Vyhrazujeme si právo uskutečnit dodávky v množstevním rámci až o 5 % vyšším nebo nižším než objednané množství.

3.9 V případě, že dopravce převezme zásilku bez reklamací, nepřichází v úvahu odpovědnost za balení nebo nakládku z naší strany.

4. Lisovací a montážní díly

Není-li dohodnuto jinak, dodává potřebné lisovací a montážní díly kupující zdarma. K dispozici musí být přebytek ve výši 10 % ve vztahu k objednanému množství na pokrytí výrobního odpadu.

5. Dodací lhůty, překážky dodání 

5.1 Námi uvedené dodací lhůty nebo termíny jsou právně závazné pouze tehdy, pokud byly výslovně dohodnuty jako závazné. Pro dodržení dodací lhůty je rozhodující výhradně oznámení o připravenosti k vyzvednutí nebo odeslání. Pokud nebylo výslovně dohodnuto pevné datum, k prodlení s plněním dojde až po zaslání upomínky.

5.2 Kupující může od smlouvy odstoupit až po uplynutí přiměřené lhůty, pokud není výslovně dohodnuto jinak. I po uplynutí této lhůty je kupující povinen zboží převzít, pokud jsme před odesláním oznámení o připravenosti k odeslání neobdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5.3 Pokud jsme my, naši právní zástupci nebo naši zástupci odpovědní za vznik prodlení z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti, nebo pokud jsme se zaručili za pevný termín, nebo pokud zájem zákazníka prokazatelně zanikl v důsledku vzniku prodlení, odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud je zpoždění dodávky založeno na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž nesplnění ohrožuje účel smlouvy, je odpovědnost omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu. Ve všech ostatních ohledech je odpovědnost vyloučena.

5.4 Škody vyplývající ze ztráty výroby, nákladů na prostoje, ušlého zisku nebo ¬smluvních pokut přislíbených třetím stranám, které vznikly nebo propadly kupujícímu nebo jeho zákazníkům v ¬důsledku opožděné dodávky, budou v případě prodlení nahrazeny pouze tehdy, pokud byl sjednán závazný termín dodávky a kupující při sjednání termínu upozornil na konkrétní hrozbu škod a nákladů v případě nedodržení termínu.

5.5 Dodací lhůta začíná běžet až po obdržení všech dokumentů potřebných k provedení objednávky a po obdržení platby, pokud byla splatnost platby dohodnuta ihned při zadání objednávky. Pokud má zákazník dodat příslušenství nebo lisované díly, dodací lhůta nezačne běžet před jejich úplným převzetím.

5.6 Není-li písemně dohodnuto jinak, musí být objednávky na zavolání naplánovány nejméně 14 dní před požadovaným datem dodání. Pokud zákazník akceptuje objednané množství pouze částečně, jsme oprávněni účtovat příplatek za nedostatek, aniž by byly dotčeny naše další nároky. Jsme oprávněni dodat objednané množství v plné výši 6 měsíců po potvrzení objednávky a vyfakturovat jej, pokud do té doby nedojde k odvolání.

5.7 Pokud je výroba nebo dodávka znemožněna nebo zpožděna z důvodů, za které neodpovídáme, prodlužuje se dodací lhůta přiměřeně o prokazatelnou dobu trvání překážky. Při výpočtu prodloužení dodací lhůty se zohlední přiměřená doba pro zahájení obnovení činností plnění. Nároky na plnění a sekundární nároky zákazníka v průběhu období jsou vyloučeny.

5.8 V případě výrazného zhoršení finanční situace zákazníka, zejména v případě zastavení plateb nebo podání insolvenčního návrhu, naše povinnost dodat zaniká. Povinnost dodat zboží zůstává v platnosti, pokud zákazník poskytne dostatečnou jistotu ve výši našeho nároku na odměnu.

5.9 Pokud nemůžeme dodávat z důvodu vyšší moci, prodlužuje se termín dodávky ¬bez dalšího o dobu jejího trvání a přiměřenou dobu zahájení provozu. ¬Nepředvídatelné okolnosti, za které neodpovídáme a které nepřiměřeně ztěžují nebo dočasně znemožňují dodání, se v okamžiku sjednání ¬termínu dodání považují za vyšší moc. Příkladem mohou být zpoždění dodávek ze strany zamýšlených dodavatelů, průmyslové spory, úřední opatření, za která neneseme odpovědnost, nevyhnutelný nedostatek surovin nebo energií, závažné provozní poruchy v důsledku zničení podniku jako celku nebo důležitých oddělení nebo v důsledku výpadku nepostradatelných ¬výrobních zařízení, závažné dopravní poruchy atd., např. blokády silnic, ¬průmyslové spory v ¬dopravě, zákazy jízdy.

5.10 Pokud tyto okolnosti trvají déle než 3 měsíce, mají obě smluvní strany rovněž právo od smlouvy odstoupit. Na žádost zákazníka oznámíme, zda odstoupíme od smlouvy nebo zda ji dodáme v přiměřené lhůtě, kterou stanovíme. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou v těchto případech vyloučeny.

5.11 Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit bez povinnosti náhrady škody, pokud se zjistí, že se plnění smlouvy stalo v důsledku těchto okolností nemožným.

6. Ceny a platební podmínky

6.1 Pokud nebyly ceny závazně písemně dohodnuty, platí ceny uvedené v našem potvrzení objednávky.

6.2 Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše ceny uváděny v EURO bez ¬balného, DPH, nákladů na dopravu a pojištění ze závodu (EXW) a pouze pro příslušnou individuální objednávku. Rovněž se vztahují pouze na uvedené služby; zvláštní služby se odměňují zvlášť.

6.3 Pokud není dohodnuto jinak (např. pevné ceny), obě smluvní strany ¬si vyhrazují právo na změnu ¬ceny, pokud mezi dohodou o ceně a realizací zakázky uplynou více než čtyři měsíce a pokud ¬se ¬ceny surovin, ceny dodavatelů na předchozím trhu, mzdy¬, dopravní náklady, daňové sazby nebo jiné nákladové faktory změní o více než 5 % a konkrétní změna nebyla předvídatelná při uzavření smlouvy. O případném zvýšení ceny budeme zákazníka písemně informovat před poskytnutím služeb. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy do jednoho týdne od písemného oznámení o zvýšení ceny za dosud neposkytnuté služby.

6.4 V případě změny sazby DPH se vypočítá nová sazba DPH.

6.5 Není-li dohodnuto jinak, je 50 % nákladů na nástroje splatných při objednávce, 40 % při obdržení prvních vzorků a 10 % při uvolnění, nejpozději však do 6 týdnů po obdržení prvních vzorků. V ostatních případech jsou dodávky a služby splatné v čisté výši a bez srážek po obdržení faktury. Platby se provádějí přímo nám.

6.6 Naši zástupci, obchodní zástupci, vedoucí skladů a podobné osoby jsou oprávněni přijímat platby pouze tehdy, pokud jsou k tomu námi písemně zmocněni. Platby, které jim přesto byly provedeny, se považují za splněné až po obdržení platby z naší strany.

6.7 Směnky přijímáme pouze na základě výslovné dohody a pouze na základě plnění. V případě protestu směnky, stejně jako v případě protestu šeku, se provede okamžitá platba v hotovosti.

6.8 Pokud se finanční situace zákazníka výrazně zhorší nebo pokud zjistíme, že naše platební nároky byly ohroženy již při uzavření smlouvy, jsme oprávněni požadovat okamžitou úhradu celé fakturované částky a zrušit dohodnuté platební podmínky. To platí obdobně, pokud byl zákazník dvakrát neúspěšně upomenut o zaplacení jednotlivé faktury. Místo okamžité platby může zákazník poskytnout dostatečnou jistotu ve výši našeho nároku na odměnu.

6.9 Kupující může započíst protipohledávky pouze v případě, že jsou nesporné nebo byly právoplatně zjištěny.

7. Povinnost přezkoumat a oznámit vady

Zboží musí být zkontrolováno ihned po příjezdu na místo určení, a to i v případě, že byly zaslány vzorky. Dodávka se považuje za schválenou, pokud nám nebyly písemně oznámeny zjevné vady nebo vady rozpoznatelné při řádné kontrole před instalací nebo dalším zpracováním nebo ve vyloučené lhůtě 8 dnů po příchodu zboží na místo určení. Poškození při přepravě nebo neúplnost dodávky je třeba neprodleně oznámit.

8. Záruky, reklamace vad

8.1 Prohlášení o záruce musí být výslovně označeno v potvrzení objednávky nebo následně písemně dohodnuto. Informace o vlastnostech našich výrobků, jejich zpracování a použití, o zvláštní rozměrové přesnosti, jakož i o souladu s předpisy ČSN, či DIN se stávají zárukou kvality pouze tehdy, pokud byly v daném případě výslovně dohodnuty.

8.2 Nároky z vad jsou vyloučeny v případě rozdílů v kvalitě, rozměrech, hustotě, hmotnosti apod., pokud tyto rozdíly nepřesahují odchylky obvyklé v daném odvětví a materiálu, ¬zejména pokud jsou v tolerančním rozmezí směrnic nebo norem pro zboží.

8.3 V případě včas uplatněné oprávněné reklamace ¬odstraníme závadu nebo dodáme náhradní zboží podle ¬našeho uvážení. Na náhradní dodávky máme přiměřenou lhůtu, zejména lhůtu potřebnou pro výrobu náhradního zboží. Pokud vada nemá vliv na způsobilost k užívání a pokud se nejedná o podstatnou vadu, jsme oprávněni místo dodatečného plnění poskytnout slevu z ceny. Další nároky kupujícího jsou podmíněny tím, že jsme v ¬prodlení s dodatečným ¬plněním z důvodu ¬podstatných vad a že uplynula přiměřená dodatečná lhůta nebo že dva pokusy o odstranění vady selhaly. I po uplynutí odkladné lhůty jsme oprávněni poskytnout další plnění, dokud neobdržíme jasné prohlášení zákazníka, že další plnění výslovně odmítá. Namísto odstoupení od smlouvy a požadování náhrady škody namísto plnění může kupující v takových případech požadovat náklady na náhradní plnění, pokud nepřesahují čistou hodnotu objednávky vadné části dodávky.

9. Odpovědnost

9.1 Závazná ustanovení o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

9.2 Na základě zákonných ustanovení neseme neomezenou odpovědnost v případě porušení záruky (pokud nebyla sjednána omezená záruční odpovědnost), újmy na zdraví a pokud se my, naši zákonní zástupci nebo naši zástupci ¬dopustí úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

9.3 Pokud z nedbalosti porušíme podstatnou smluvní povinnost, jejíž nedodržení ohrožuje účel smlouvy a na jejíž dodržení se může smluvní partner spoléhat, je naše ¬odpovědnost za náhradu majetkové škody -omezena na náhradu předvídatelné ¬škody, která obvykle vzniká, a v ¬ostatních případech na částku odpovědnosti ve výši 2 miliony EUR. ¬Rizika odpovědnosti přesahující tuto hranici mohou být na žádost zákazníka kryta individuálním pojištěním na náklady zákazníka na základě samostatné smlouvy.

9.4 Další nároky jsou vyloučeny. Výše uvedená omezení odpovědnosti se ve stejném rozsahu vztahují na naše zástupce, zaměstnance, zprostředkovatele a další osoby zaměstnané při plnění našich závazků.

10. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení všech našich pohledávek z dodávek a ¬služeb, na které máme vůči zákazníkovi nyní nebo v budoucnu nárok, ¬nám budou poskytnuty ¬následující ¬jistoty, které na ¬požádání uvolníme podle našeho uvážení, pokud jejich hodnota trvale převyšuje naši celkovou pohledávku o více než 10 %:

  • • Zboží zůstává naším majetkem. Zpracování nebo transformace se vždy provádí pro nás jako výrobce, ale bez jakýchkoli závazků vůči nám. Pokud je zboží zpracováváno společně s věcmi, materiálem nebo jiným majetkem třetích stran, který nám nepatří, a to i pro třetí stranu jako výrobce, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty našeho zboží k majetku třetích stran v době zpracování.
  • • Pokud naše (spolu)vlastnictví zanikne v důsledku kombinace, je již nyní dohodnuto, že (spolu)vlastnictví kupujícího k jednotnému předmětu na nás přechází v poměru hodnoty (fakturační hodnoty).
  • • Zákazník je povinen mít (spolu)vlastnické právo vbezplatné úschově. Zákazník jako správce je zejména povinen zboží řádně pojistit, zacházet s ním opatrně a zajistit, aby nedošlo k ohrožení osob nebo majetku. Případná rizika je třeba řádně pojistit. Zboží, k němuž máme (spolu)vlastnické právo, se dále označuje jako vyhrazené zboží.
  • • Zákazník je oprávněn zpracovávat a prodávat vyhrazené zboží v běžném obchodním styku, pokud není v prodlení s platbou. Zástavy nebo zajišťovací převody nejsou povoleny. Zákazník na nás tímto v plné výši postupuje z titulu zajištění veškeré nároky vyplývající z dalšího prodeje zboží a služeb nebo z jiného právního důvodu (montáž, pojištění, delikt) ve vztahu ke zboží s výhradou vlastnictví. Zákazník je odvolatelně oprávněn vymáhat pohledávky, které nám byly postoupeny na jeho účet, vlastním jménem. Toto povolení k inkasu můžeme odvolat, pokud zákazník řádně neplní své platební povinnosti.
  • • V případě přístupu třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví je kupující povinen upozornit na naše vlastnictví a neprodleně nás informovat. Náklady a škody způsobené přístupem nese zákazník.
  • • V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka - zejména v případě prodlení s platbou - jsme oprávněni převzít zboží zpět s výhradou vlastnictví nebo případně požadovat postoupení pohledávek zákazníka na vrácení zboží vůči třetím osobám. Jako nepřímý vlastník vyhrazeného zboží máme právo vstoupit do prostor zákazníka. Zpětné převzetí nebo zabavení zboží s výhradou vlastnictví z naší strany nebo nabídka postoupení jako zajištění nepředstavuje odstoupení od smlouvy.
  • • Na naši žádost je zákazník povinen poskytnout informace o všech postoupených pohledávkách, zejména poskytnout seznam dlužníků se jmény, adresami, výší pohledávek, datem a číslem faktur a na požádání poskytnout dokumenty potřebné k vymáhání pohledávek.
  • • Jsme oprávněni ¬požadovat hodnoty zákazníka, které jsou ¬předmětem našeho faktického vlivu, -jako jistotu a realizovat je na volném trhu po neúspěšné nabídce odpovídající odkupní částky.

11. Vlastnická práva

11.1 Pokud máme dodávat podle výkresů, modelů nebo vzorků, které nám zákazník poskytl, zákazník nám zaručuje, že výroba a dodávka předmětů neporušuje vlastnická práva třetích osob.

11.2 Pokud nám třetí strany na základě práv průmyslového vlastnictví zakážou vyrábět a dodávat předměty, které mají být vyrobeny podle výkresů, modelů nebo vzorků zákazníka, jsme oprávněni, aniž bychom byli povinni zkoumat právní situaci a s vyloučením jakýchkoli nároků zákazníka, zastavit výrobu a upustit od dodávek; náklady, které nám již vznikly v souvislosti s realizací zakázky, nám uhradí zákazník.

11.3 Kupující se v každém případě zavazuje, že nás odškodní za nároky třetích stran na náhradu ¬škody a že ¬nám v plné výši nahradí veškeré ¬škody, které nám ¬vzniknou v důsledku ¬porušení nebo uplatnění -vlastnických práv třetích stran.

12. Nástroje / vydání vzorku

12.1 Námi vytvořené nástroje zůstávají vždy naším majetkem, a to i v případě, že byla dohodnuta úhrada části nákladů na lisování. Nejsme povinni je zákazníkovi předat. Fakturované náklady na nářadí představují pouze podíly na nákladech a žádnou odměnu za převod vlastnictví, pokud není dohodnuto jinak. Úpravy nářadí a generální opravy z důvodu opotřebení se fakturují zvlášť. Po úplném zaplacení fakturovaných nákladů na nářadí poskytujeme bezplatnou ochranu forem a odbornou údržbu po dobu životnosti 200 000 cyklů.

12.2 Po dokončení nástrojů obdrží zákazník referenční vzorky ke zkoušení. Sériovou výrobu lze zahájit až po písemném schválení těchto referenčních vzorků.

12.3 Nářadí, které je v našem vlastnictví, jsme povinni po provedení objednávky uskladnit pouze na základě výslovné dohody. Pokud jsme nepřevzali skladování na základě výslovné dohody, neodpovídáme ani během realizace zakázky za poškození nebo ztrátu nářadí, které je v našem vlastnictví a za které neodpovídáme.

12.4 Pokud zákazník dodá nástroje, nemůžeme přijmout žádné reklamace na díly, které s nimi byly vyrobeny, pokud tyto reklamace vyplývají z povahy nástrojů. Uzavření pojistné smlouvy pro případ poškození nářadí, které je v našem vlastnictví, je záležitostí zákazníka bez ohledu na jeho vlastnické právo.

13. Zpracování dat

Rádi bychom upozornili, že údaje o obchodních transakcích jsou zpracovávány v rámci naší společnosti a vyhrazujeme si právo předat údaje potřebné k získání úvěrové ochrany pojišťovně.

14. Mezinárodní právní vztahy

Na tyto obchodní podmínky a celý právní vztah mezi námi a kupujícím se vztahuje právo ČR a EU s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

15. Doplňující ustanovení, místo plnění, soudní příslušnost

15.1 Pokud je zákazník obchodníkem, veřejnoprávní právnickou osobou nebo veřejnoprávním zvláštním fondem, je místem plnění naší dodací povinnosti v případě dodávek ze závodu příslušný závod výrobce a v případě dodávek ze skladu příslušné skladovací místo. Místem plnění závazků kupujícího je CZ - 34901 Stříbro.
15.2 Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je místně příslušným soudem pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, CZ - 34901 Stříbro. To platí i pro řízení šekové a směnečné. Ve všech případech jsme rovněž oprávněni podniknout právní kroky podle našeho uvážení v sídle zákazníka.

V Milíkově, 4. prosince 2021


Anton Clemens s.r.o.
Milíkov 42
349 01 Stříbro
Czech Republic, European Union

Tel: 00420 373 033 023
www.anton-clemens.cz
info@anton-clemens.cz
Datová schránka: 9jfmm7q

IČO: 28047125
DIČ: CZ28047125

Moneta Money Bank, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha, Michle
EUR: IBAN: CZ50 0600 0000 0002 2721 2788, BIC (SWIFT): AGBACZPP
CZK: IBAN: CZ21 0600 0000 0002 2721 2825, BIC (SWIFT): AGBACZPP


zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22703,
zastoupena jednatelem Pavlem Bubou