Podmínky nákupu společnosti Anton Clemens GmbH & Co.KG

Následující nákupní podmínky se vztahují výhradně na všechny naše právní vztahy, včetně budoucích. Jakékoli protichůdné obchodní, prodejní nebo dodací podmínky dodavatele nejsou pro nás závazné. Tyto návrhy se výslovně zamítají.
Dodavatel uznává výhradní platnost našich nákupních podmínek při přijetí, nejpozději při realizaci objednávky, a to i v případě, že dodavatel v této souvislosti odkazuje na své vlastní obchodní podmínky. Přijetí dodávky a služby dodavatele z naší strany nebo její zaplacení neznamená souhlas s podmínkami dodavatele. Výše uvedené podmínky platí i v případě, že jsou v nabídkách nebo potvrzujících dopisech obsaženy odchylné, doplňující nebo pozměňující doložky. Tyto návrhy se výslovně zamítají.


1 Dodání/zpoždění/odstoupení od smlouvy
Za dodržení dohodnutého termínu dodání odpovídá dodavatel.
Dodavatel je v prodlení s dodávkami nebo jinými službami, pokud překročí sjednaný termín o více než 1 týden, aniž by musel být předem upomenut. Výše uvedená lhůta se zároveň považuje za zákonnou lhůtu s příslušnými právními účinky, aniž by bylo vyžadováno naše další prohlášení/upomínka.
V případě vyšší moci, nutných provozních omezení a odstávek máme právo posunout termín dodání nebo odstoupit od smlouvy. V takovém případě nedochází k prodlení s přijetím. Zhotovitel se výslovně vzdává nároku na náhradu škody, pokud nedojde k hrubé nedbalosti nebo úmyslnému jednání z naší strany ze strany zákonných zástupců a vedoucích pracovníků. V případě zásahu vyšší moci jsme oprávněni 8 týdnů před dohodnutým termínem dodání změnit objednávku tak, že buď zvýšíme počet kusů, nebo snížíme počet kusů, nebo pořídíme jiné díly odpovídající hodnoty a podobného typu za jinak nezměněných podmínek. V opačném případě jsme bez ohledu na výše uvedené oprávněni posunout původně plánovaný termín dodání nebo převzetí o 4 týdny, aniž by z toho vyplývaly právní důsledky prodlení s převzetím. Pokud dodavatel není schopen dodržet závazně dohodnutý termín dodávky v důsledku vyšší moci, pracovních sporů nebo jiných provozních důvodů, za které není odpovědný, musí nás o tom informovat bezprostředně poté, co se o důvodu překážky dozví. V takovém případě jsme oprávněni buď posunout termín převzetí, nebo po uplynutí přiměřené lhůty od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, pokud se náš zájem na dodávce podstatně sníží. Dodavatel není zejména oprávněn odstoupit od smlouvy nebo zvýšit ceny podle vlastního uvážení v případech vyšší moci a podobně.
Objednané výrobky musí splňovat podmínky původu EU; dodavatel musí společnosti anton clemens poskytnout příslušná osvědčení o původu, aniž by o to byl požádán, pokud se toho společnost anton clemens výslovně nevzdá.
Dodávka se uskutečňuje "zdarma v místě bydliště" (DDP podle INCOTERMS 2010) na účet a riziko dodavatele. V případě služeb se plnění uskuteční v dohodnutém místě plnění. Dodavatel je povinen zajistit a dodržovat všechny právní, celní a technické předpisy, které je třeba dodržovat při příslušné přepravě.
Dodávka společnosti anton clemens musí být označena tak, aby bylo možné smluvní produkty jasně identifikovat a vysledovat.


2 doprava/ceny/registrace rizik/dokumentace
Pro množství, rozměry a hmotnost dodávky jsou rozhodující hodnoty zjištěné při vstupní kontrole zboží. Nadměrné nebo krátké dodací množství je přípustné v rámci tolerance nadměrného a krátkého dodacího množství uvedené v objednávce.
Vady dodávky oznámíme písemně dodavateli neprodleně, jakmile je zjistíme/objevíme v souladu s okolnostmi řádného průběhu obchodu; to může být i až v průběhu dalšího užívání. V tomto ohledu se dodavatel vzdává námitky opožděného oznámení vad. Provedené platby se nepovažují za potvrzení řádného doručení. Ujednání o záruce tím však nejsou dotčena.
Sjednané konečné ceny jsou cenami maximálními a rozumí se jimi ceny za zásilky včetně všech nákladů na dopravu a balení zdarma na stanici příjemce (DDP podle INCOTERMS 2010).
Riziko přechází na nás až po převzetí zboží v místě určení.
Smluvní služby mají být dokumentovány v souladu se smluvními ujednáními, minimálně však v souladu s trhem. Není-li dohodnuto jinak, musí být dokumentace alespoň svým typem a rozsahem vhodná k naplnění účelu smlouvy a musí nám umožnit, abychom sami komplexně porozuměli výsledkům zakázek; to platí obdobně i pro tvorbu softwaru.


3 Záruka/odpovědnost
Není-li dále v tomto oddíle stanoveno jinak, použijí se zákonná ustanovení o věcných vadách a vadách vlastnictví.
Dodavatel zaručuje použití nejlepšího, vhodného materiálu, správné a řádné provedení s ohledem na nejnovější stav vědy a techniky. Výslovně ručí za úplnou shodu prodávaného zboží s jím dodanými vzorky, vzorky a popisy. Informace poskytnuté dodavatelem v souvislosti s obchodními jednáními, zejména však v katalozích, reklamních dokumentech, veřejných prohlášeních, technických listech a/nebo jiných popisech výrobků, se v každém případě považují za smluvně dohodnutou kvalitu výrobků. V této souvislosti dodavatel ručí za to, že výrobky mají takto sjednanou smluvní jakost, bez ohledu na tuto jakost však alespoň za to, že výrobky jsou vhodné pro použití požadované smlouvou nebo mají jakost, která je obvyklá nebo kterou lze očekávat u zboží stejného druhu a jakosti.
V případě vadné dodávky jsme oprávněni požadovat bezplatnou opravu a/nebo výměnu. Veškeré náklady, které nám v důsledku toho vzniknou, jako je doprava, cestovné, práce, materiál nebo náklady na jakékoli výdaje přesahující obvyklý rozsah kontroly přijatého zboží, nese dodavatel. Pokud dodavatel nevyhoví naší písemné výzvě k odstranění závady v námi stanovené přiměřené lhůtě, můžeme provést nezbytná opatření sami nebo je nechat provést třetími stranami na náklady dodavatele. Drobné závady můžeme na náklady dodavatele ihned odstranit nebo nechat odstranit. Pokud využijeme svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy, bude zboží vráceno do místa odeslání na náklady a riziko dodavatele. Dále jsme oprávněni uplatňovat nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění a z důvodu poškození, které nevzniklo na samotném předmětu dodávky, v souladu se zákonnými ustanoveními.
Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků z vad je 36 měsíců. V případě dodávek zboží začíná okamžikem předání, v případě smlouvy o dílo a služeb okamžikem převzetí, tj. v každém případě okamžikem přechodu rizika.

Dodavatel nám v zásadě odpovídá za jakoukoli formu zavinění, zejména také za jakoukoli formu nedbalosti ze strany svých zaměstnanců, pracovníků nebo jiných poskytovatelů služeb.
Dodavatel odpovídá za zavinění svých dodavatelů a poddodavatelů stejně jako za své vlastní zavinění.
Dodavatel nás odškodní za nároky bez ohledu na právní důvod, které vzniknou našim smluvním partnerům i jiným třetím stranám v důsledku nedbalostního nebo úmyslného porušení smluvních nebo vedlejších smluvních povinností, jakož i mimosmluvních povinností péče ze strany dodavatele. To platí zejména pro nároky z odpovědnosti za vady výrobku, které lze přičíst vadám výrobku dodavatele, bez ohledu na to, kdo má být podle práva o odpovědnosti za vady považován za výrobce konečného výrobku. V této souvislosti musí dodavatel prokázat, že nám dodané zboží nebylo vadné.
Nese veškeré náklady a výdaje, které z toho vyplývají (včetně nákladů na případný soudní spor nebo na nezbytné dodatečné vybavení nebo stažení). Dodavatel nám musí prokázat, že má uzavřeno dostatečné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, a to předložením platného pojistného certifikátu.


4 zákaz látek
Vaše dodávky jsou: V souladu s platnými směrnicemi EU splňuje požadavky RoHS, WEEE a REACH. Pokud dodávky neodpovídají výše uvedeným předpisům, je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škody tím způsobené a odstoupit od smlouvy o dodávce.


5 převod vlastnictví
S dodavatelem je dohodnuto, že vlastnictví objednaného zboží přechází na společnost anton clemens okamžikem zaplacení. Dodavatel ujišťuje, že k dodanému zboží neexistují žádná práva třetích stran. Společnost Anton clemens neuznává prodlouženou nebo postoupenou výhradu vlastnictví ze strany dodavatele.


6 kvalita
Dodavatel je povinen vyrábět a kontrolovat dodávané smluvní produkty v souladu s ekologickými, bezpečnostními a právními předpisy platnými pro příslušné smluvní produkty, příslušnými předpisy ISO, EN, DIN, VDE, německým zákonem o bezpečnosti zařízení a výrobků (GPSG) a v souladu s předpisy o kvalitě obvyklými na trhu. Dodavatel musí udržovat systém řízení kvality (QM), který splňuje alespoň požadavky normy DIN ISO 9000 a následujících, a musí jej udržovat a dále rozvíjet po dobu trvání spolupráce v souladu s příslušnými normami.
Dodavatel nás musí předem a včas informovat o všech změnách smluvních produktů a procesů ve své společnosti; to platí i pro produkty, které dodavatel nakupuje od třetích stran. V případě plánované změny výrobního nebo zkušebního procesu nebo změny místa výroby nás dodavatel neprodleně písemně informuje. V každém případě si vyhrazujeme právo znovu otestovat výrobky v důsledku výše uvedených změn v souladu s pravidly našeho procesu kvalifikace výrobků a/nebo je podrobit postupu technického uvolnění a v případě potřeby změny odmítnout, pokud výrobek v důsledku změn neprojde naším procesem kvalifikace výrobků.


7 vlastnická práva
Nákresy, modely, vzorky a nástroje námi poskytnuté nebo vyrobené podle našich specifikací jsou naším majetkem a nesmí být použity pro třetí strany ani jim jinak zpřístupněny.
Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytnuté vzorky, značky, modely, výkresy, popisy a dokumentace jsou prosté práv třetích osob, a zejména že nejsou porušena práva průmyslového vlastnictví třetích osob. Dodané zboží musí být v souladu s právními předpisy a úředními požadavky. V případě porušení těchto práv a předpisů nás dodavatel v každém případě odškodní za nároky třetích stran na náhradu škody.


8 rozhodné právo
Smluvní vztah mezi námi a dodavatelem se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením všech dvoustranných a/nebo mnohostranných dohod o nákupu movitého zboží, zejména s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG).


9 Místo plnění / místo soudní příslušnosti
Místem plnění při dodání je příslušné místo určení.
Pokud je dodavatel registrovaným podnikatelem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva nebo má bydliště či sídlo mimo Spolkovou republiku Německo, je pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu příslušný soud v místě našeho sídla v 51429 Bergisch Gladbach (Místní soud: Kolín nad Rýnem, HRA 19467). Jsme však oprávněni podat žalobu i v sídle dodavatele.


10 Software
Jsme oprávněni pořizovat kopie pro účely zálohování dat. Jsme rovněž oprávněni předat software našim zákazníkům v souvislosti se smluvním zpracováním s odkazem na případné autorské právo autora.


11 Dodržování předpisů / minimální mzda
Dodavatel zaručuje, že se seznámil s obsahem kodexu společnosti anton clemens pro řízení hodnot (Kodex dodavatele) a instruoval své manažery, zaměstnance a případné subdodavatele, aby jej dodržovali.
Za účelem zajištění tohoto řádného chování se dodavatel zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul protiprávnímu jednání, zejména ke škodě společnosti anton clemens.
Dodavatel v této souvislosti přijme ve své společnosti taková organizační opatření, aby mohl kontrolovat dodržování hodnotově orientovaných kodexů chování svými zaměstnanci i případnými subdodavateli, zejména taková opatření, která jsou nezbytná k zamezení korupce a jiných trestných činů.
Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby sám dodržoval ustanovení zákona o minimální mzdě. V případě, že dodavatel pověří subdodavatele, je povinen zajistit, aby subdodavatelé, které oprávněně pověřil v souvislosti se smluvními službami, nebo nájemní společnosti, které pověřil on nebo jeho subdodavatelé, rovněž dodržovali ustanovení zákona o minimální mzdě, a v případě porušení nás odškodní za všechny nároky v této souvislosti, pokud je zavinil nebo pokud existuje (objektivní) odpovědnost podle zákona.


12. utajení
Poskytnutí tajných informací ve výše uvedeném smyslu subdodavatelům je možné pouze v případě, že je to nezbytné pro řádné dodání a dodavatel předem zajistí, že subdodavatel je vázán odpovídající důvěrností informací.


13. ceny
Všechny sjednané ceny jsou pevné a vylučují jakékoli následné reklamace.


14. závěrečná ustanovení
Pokud by jednotlivé části těchto podmínek byly nebo se staly neplatnými, nemá to vliv na ostatní podmínky a na smlouvu v její další existenci.
Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo neplatné s ohledem na závazné zahraniční právo, zavazuje se dodavatel na požádání dohodnout s námi takové doplnění smlouvy a učinit taková prohlášení vůči třetím osobám nebo úřadům, která zajistí platnost daného ustanovení, a pokud to není možné, jeho ekonomický obsah i podle zahraničního práva.