POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Skupina Anton Clemens, založena v roce 1954, je jedním z předních dodavatelů plastových vstřikovaných dílů a montáží systémových celků. Produkcí špičkových výrobků a kvalitními službymi aktivně přispíváme k ochraně životního prostředí, zajišťujeme naši konkurenceschopnost a realizujeme požadavky zákazníků.

Vedení společnosti podporuje neustálé zlepšování systému environmentálního řízení a aktivně pracuje na snižování zátěže životního prostředí. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že naše aktivity ovlivňují životní prostředí. Ve všech procesech vždy usilujeme o ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Rozhodující roli hrají náši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, propracovaná technika testování a měření, jakožto sofistikovaný systém řízení. Společně jsme si stanovili nejvyšší požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce, zahrnující implementaci mezinárodních norem. To platí pro celou skupinu Anton Clemens a zahrnuje všechna relevantní interní i externí témata a závazné povinnosti vůči všem zainteresovaným stranám.

Konkrétně se environmentální řízení týká vývoje a výroby vstřikovaných výrobků z termoplastů, montovaných sestav, vstřikovacích forem, i vývoje, výroby a distribuce technických a automobilových výrobků. Platí od nákupu našich surovin, přes celý výrobní proces až po expedici výrobků a zahrnuje likvidaci zbytkových materiálů, jako jsou recyklované plasty a maziva.
Proaktivní politika vedení a uplatňování těchto systémů zajišťuje neustálé zlepšování našich činností.
Naše závazky:

• Zavazujeme se k trvalé ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů, včetně prevence znečištění životního prostředí v důsledku naší činnosti.

• Snažíme se o vyváženost našich ekologických a ekonomických faktorů.

• Zavázali jsme se k podpoře a neustálému zlepšování prostřednictvím pravidelných školení našich zaměstnanců, stejně jako stanovování a monitorování klíčových ukazetelů týkajících se životního prostředí.

• Zavazujeme se dodržovat zákonné požadavky, aby byla zaručena spokojenost našich zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

• Zavazujeme se k odpovědnému a šetrnému využívání surovin, materiálu a zásob, aby naše činnost nebyla na úkor životního prostředí v regionu ani na úkor budoucích generací. To zahrnuje mimo jiné zohlednění obnovitelných zdrojů energie.

• Jsme odhodláni přenést náš závazek k ochraně životního prostředí na naše dodavatele a poskytovatele služeb.

• Snažíme se omezit množství odpadu na minimum a zamezit zbytečnému výrobnímu odpadu.


S naší politikou ochrany životního prostředí seznamujeme všechny zaměstnance, osoby pracující pro naši společnost nebo jejím jménem, naše zákazníky, veřejnost a státní nebo místní orgány a uplatňujeme ji vůči našim dodavatelům a spolupracujícím organizacím.V Bergisch Gladbachu, dne 28.03.2023


Walter Clemens Výkonný ředitel Anton Clemens GmbH & Co KG, Anton Clemens Montage GmbH, Anton Clemens Automotive GmbH, Anton Clemens s.r.o.

Pavel Buba Výkonný ředitel Anton Clemens s.r.o.

Johannes Kraus Výkonný ředitel Anton Clemens Automotive GmbH